» Contact gegevens » Contact formulier

Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Benelux Gaming
De volgende voorwaarden gelden bij het huren van diensten bij Benelux Gaming

1. Definities

1.1 Contact: de door Klant aangewezen natuurlijke persoon die alle contacten namens de Klant met Benelux Gaming onderhoudt.
1.2 Username: de naam waarmee Klant zich identificeert om toegang te krijgen tot de server van Benelux Gaming.
1.3 Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
1.4 Game-server; server welke specifiek is ingericht voor het spelen van spellen via het internet.
1.5 Clan: groep spelers die zich presenteert onder een groepsnaam.
1.6 Clan-server: gedeelde, afgesloten server waartoe uitsluitend spelers van een clan toegang hebben.
1.7 Public-server: gedeelde server waarop spelers op het internet vrije toegang hebben.
1.8 Clan-war: spel tussen spelers van een clan, of tussen twee clans.
1.9 Game-administrator: persoon die door Contact gemachtigd is om het spel te beheren.
1.10 Blacklist: lijst waarop valsspelers zijn geplaatst.
1.11 Anti-cheat; software welke het valsspelen moet voorkomen.
1.12 Verbruik: de hoeveelheid dataverkeer en/of bandbreedte die Klant gebruikt over de periode van 1 maand.
1.13 FUP; fair use policy, beleid van Benelux Gaming met betrekking tot het toestaan van een redelijk gebruik van de serverfaciliteiten inclusief dataverkeer.
1.14 Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
1.15 Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

2. Aanmelden als Klant

2.1 Een natuurlijk of rechtspersoon kan zich aanmelden als Klant door het aanmeldformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
2.2 Alle door Benelux Gaming gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Benelux Gaming komt een overeenkomst tot stand. Een door Benelux Gaming gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
2.3. Benelux Gaming kan aanmeldingen om haar moverende redenen weigeren.
2.4. Zodra Benelux Gaming het aanmeldformulier heeft ontvangen is de opdracht bij Benelux Gaming geplaatst, en bij aanvaarding door Benelux Gaming is de overeenkomst tot stand gekomen. Klant is alsdan de overeengekomen huur als vermeld op het aanmeldformulier verschuldigd. Benelux Gaming zal de overeengekomen diensten leveren zodra de overeengekomen huur op de rekening van Benelux Gaming is bijgeschreven. Klant kan de opdracht niet herroepen en/of annuleren.
2.5. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als in het aanmeldformulier is overeengekomen, en wordt stilzwijgend telkens met een gelijke periode verlengd.
2.6. De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt 3 dagen, met dien verstande dat Klant de overeenkomst uiterlijk 3 dagen voor het einde van de periode dient op te zeggen. Opzegging is mogelijk per fax, post of email aan info@Benelux Gaming.com Benelux Gaming zal de opzegging per e-mail bevestigen. 1 Benelux Gaming kan deze overeenkomst te allen tijde en zonder opgaaf van redenen ontbinden en Klant toegang tot de server ontzeggen. De huur voor de game-server voor de lopende periode zal naar evenredigheid door Benelux Gaming worden gerestitueerd tenzij Klant zich niet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst heeft gehouden.

3 Betaling

3.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Diensten worden per maand, 3, 6 of 12 maanden vooruit gefactureerd, afhankelijk van de optie zoals door Klant op het aanmeldformulier aangegeven.
3.2 Facturen zijn in Euro en inclusief 19% BTW.
3.3 Facturen worden per e-mail en/of per post verstuurd en kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan op de op de factuur aangegeven betalingswijze, te weten betaling op de bankrekening of PayPal account van Benelux Gaming.

4. Levering door Benelux Gaming

4.1 Onder levering wordt hierna verstaan het verstrekken van toegang aan Klant tot de server van Benelux Gaming die is ingericht om het spel te spelen zoals door Klant is aangegeven op het aanmeldformulier. Benelux Gaming installeert de nodige bestanden bij oplevering van de game-server. De game-server zal Klant ten minste in de gelegenheid stellen het spel in de standaardconfiguratie te spelen. Benelux Gaming is niet verantwoordelijk voor beperkingen in de spelbeleving die hun oorzaak hebben in de apparatuur van Klant dan wel in andere omstandigheden die geen onderdeel van de levering uitmaken.
4.2 Benelux Gaming stelt de Klant servercapaciteit, dataverkeer, software en zonodig technische ondersteuning ter beschikking. De Klant kan deze diensten gebruiken om via het internet spellen te spelen zoals met Benelux Gaming overeengekomen.
4.3. Bij te late betaling is Benelux Gaming gerechtigd de levering onmiddelijk stop te zetten, onverminderd de verplichting van Klant tot het voldoen van de overeengekomen huur. Benelux Gaming is dan gerechtigd alle door Klant op de server aangebrachte wijzigingen ongedaan te maken en door de klant opgeslagen informatie te verwijderen.
4.4.Benelux Gaming kan de aangeboden diensten zonder aankondiging wijzigen. Indien deze wijziging een beperking van de levering inhoudt, is Klant gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beeindigen, onder restitutie naar evenredigheid van de huur voor reeds betaalde maar nog niet verstreken gehele maanden.
4.5. Benelux Gaming verstrekt enkel toegangsgegevens aan Contact. Contact kan toeganggegevens verstrekken aan een Game-Administrator binnen de eigen Clan.
4.6. De Contact of Game-Administrator kan tijdelijk toegang tot de server verstrekken aan leden van een andere Clan. Dit is enkel toegestaan voor het spelen van een Clan-war tussen de Clan van Klant en een andere Clan. Het is derhalve niet toegestaan om willekeurige spelers op een Clan-server toe te laten.
4.7. Benelux Gaming kan zonder verdere opgaaf van redenen de toegang ontzeggen aan een Clan die zich niet aan deze overeenkomst houdt of aan personen die op de Blacklist staan. Klant zal personen die op de Blacklist staan niet in haar Clan of op haar server toelaten.
4.8. Benelux Gaming is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen.
4.9. Benelux Gaming doet het fysieke beheer van haar servers

5. Verdere verplichtingen van de Klant

5.1. Klant zal een persoon aanwijzen, welke als Contact zal optreden. Alle communicatie van Benelux Gaming met de Klant zal verlopen via deze contactpersoon. Klant zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk of per fax aan Benelux Gaming doorgeven.
5.2. Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten op haar Game-server.
5.3. Het maximaal aantal spelers staat omschreven in het door de klant ingevulde aanvraagformulier. Indien Benelux Gaming de voorwaarden wijzigt zullen deze bekend worden gemaakt op de website Benelux Gaming.NET. Het is aan Benelux Gaming om te bepalen of de nieuwe voorwaarden dan ook van toepassing zullen zijn op reeds afgesloten overeenkomsten en zo ja, op welke.
5.4. Klant zal erop toezien dat de Clan-server enkel door de eigen Clan wordt gebruikt. De Clan-server mag enkel voor een Clan-war of training worden gebruikt.
5.5. Voor alle servers geldt de FUP. Er is geen datalimiet. Indien Klant echter een onevenredig verbruik heeft kan Benelux Gaming, indien redelijjkerwijs mogelijk na overleg met Klant, beperkende maatregelen nemen en/of extra kosten in rekening gaan brengen.
5.6 Alle gameservers die wij hosten zullen gepatched zijn naar de laatste versie. Wanneer klant vraagt naar een oudere versie zullen wij bekijken of dit mogelijk is.
5.7. Klant mag de game-server niet commercieel exploiteren.
5.8. Klant is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van haar Clan-server en/of Public-server, bij voorbeeld het plaatsen van mods en maps. Indien door toedoen van Klant de server in het ongerede is geraakt, zal op verzoek door Benelux Gaming een herinstallatie worden uitgevoerd.
5.9. Klant zal de technische instellingen van de server niet veranderen. Dit omhelst o.a. de maxrate setting en het maximale aantal spelers.
5.10. De game-server mag uitsluitend worden gebruikt voor het spelen van spellen via het internet. Klant zal de game-server niet gebruiken voor enige andere activiteit die niet direct te maken heeft met het draaien van een game-server.
5.11. Klant mag geen software installeren welke de serverprestaties nadelig beinvloedt, zulks ter bepaling door Benelux Gaming.
5.12. De game-server mag niet worden voorzien van een naam die aanstootgevend, misleidend of onjuist is.
5.13. Klant zal nalaten zich publiekelijk negatief over Benelux Gaming uit te laten.
5.14. Klant is aansprakelijk voor alle schade die Benelux Gaming mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van Klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst.
1 Het is niet toegestaan de verbinding met Benelux Gaming, de server en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken.

6 Klachten

6.1. Indien Klant klachten heeft over de Game-server die zij bij Benelux Gaming heft gehuurd, zal zij dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@Benelux Gaming.com.
6.2. Klachten betreffende de verbinding naar de Game-server, zullen vergezeld moeten gaan van tracerts en extended pings, welke vanuit minimaal 3 verschillende locaties moeten worden gemaakt.
6.3. Klachten betreffende het functioneren van de Game-server, zullen vergezeld moeten gaan van een duidelijke probleemomschrijving en een overzicht van de door Klant gemaakte veranderingen na de oplevering door Benelux Gaming.
6.4. Klachten die een beperking hebben veroorzaakt in de mogelijkheid van Klant om de game-server te gebruiken door toedoen of nalatigheid van Benelux Gaming zullen door Benelux Gaming worden gecompenseerd aan Klant in de vorm van extra speeltijd. 1 Benelux Gaming zal nooit gehouden zijn tot het vergoeden van enige schade aan Klant tot een hoger bedrag dan de door Klant aan Benelux Gaming betaalde huur voor een jaar.

7 Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Benelux Gaming niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, storingen in de energievoorziening.
7.2. Benelux Gaming heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Benelux Gaming haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Benelux Gaming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Benelux Gaming niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat

8. Geschillen

8.1. Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet. 1 Alle geschillen die uit met Benelux Gaming gesloten overeenkomsten voortvloeien, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

9 Werking

9.1. Benelux Gaming is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Het is aan Benelux Gaming om te bepalen of de nieuwe voorwaarden dan ook van toepassing zullen zijn op reeds afgesloten overeenkomsten en zo ja, op welke.
9.2. Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

Twitter

Live support

Live Help

Waarom Benelux Gaming?

- Direct Online na besteling
- Snelle support
- Ook in de avond bereikbaar
- A Klasse hardware
- Alle games
- Altijd debranded
- Altijd lage prijzen
- Uitgebreid Gamepanel
- 100% uptime